Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname

De Via Flaminia rallies staan ​​open voor mensen met een klassieke auto en , in geval van de pre-war rallies, een vooroorlogse auto.

Alle rallies zijn licht competitief. Het belangrijkste doel is om een ​​goede tijd te hebben en om te genieten van landschap en land.

Algemene voorwaarden

 • De rally heeft een beperkt aantal plaatsen, te toewijzing vindt plaats op basis van de datum van betaling van het inschrijfgeld.
 • U dient te verschijnen met een auto die conform is aan de leeftijdslimiet van de rally. In geval de auto net voor aanvang van de rally het begeeft, dan kunt u met een andere auto verschijnen. Als deze niet aan de leeftijdscriteria voldoet, dan doet u hors concours mee.
 • Als er vier maanden voor de start van de rally, meer dan een derde van de het totaal aantal plekken nog steeds beschikbaar is, dan kan de organisatie de rally afgelasten.
 • De organisatie behoud zich het recht voor on kleine wijzigingen in het programma aan te brengen.

Terugbetalingen

 • Als het evenement niet doorgaat ten gevolge van force majeure, dan hoeft de organisatie geen geld terug te geven, alles afhankelijk van de opgelopen kosten. Force majeure zal meestal het gevolg zijn van geopolitieke situtaties die de rally niet wenselijk of onmogelijk maken.
 • In alle andere gevallen, waarbij de organisatie het evenement afgelast, wordt het totale bedrag teruggegeven.
 • In het geval de deelnemer zich terugtrekt tot vier maanden voor de aanvang van de rally, dan wordt alles op 20% van de totale som na teruggestort. Bij een annulering tussen vier en twee maanden voor aanvang van de rally wordt 50% van de totale som ingehouden. Vanaf twee maanden voor de rally vindt geen terugstorting meer plaats.

Voorwaarden

 • Ondergetekenden verklaren dat ze fysiek en mentaal gezond zijn om aan dit evenement mee te doen.
 • Ondergetekenden begrijpen de aard van het evenement en de risico’s die verbonden zijn aan autosport en aanvaarden de risico’s.
 • De personen die het voertuig besturen hebben een rijbewijs dat geldig is in de landen die worden aangedaan.
 • De deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor elke wetsovertreding waar ze bij betrokken zijn.
 • Ondergetekenden bevestigen dat ze zich realiseren dat de Via Flaminia in een serieus bergachtige omgeving gaat, dat de remvloeistof van de auto minder dan twee jaar geleden is vervangen en dat de remmen zijn gecheckt en in perfecte stat verkeren. Ondergetekenden verklaren verder dat de auto goed onderhouden is en in een goede algemene staat verkeert en voldoet aan alle eisen van het weg -en verkeersreglement
 • Door mee te doen aan de Via Flaminia vrijwaren de bestuurder en zijn passagier(s) de organisatoren van het evenement en alle andere lichamen en bedrijven en individuen die geassocieerd zijn met of deelnemen aan het evenement (en hun respectievelijke medewerkers of agenten) tegen alle procedures, schades, aansprakelijkheden en kosten die voortkomen uit verzuim, nalatigheid of schending van de wet.
 • De deelnemers verklaren en geldige verzekering te hebben die hen dekt tegen zowel persoonlijk letsel als schade aan de eigendommen van derden op de openbare weg. Het deelnemende voertuig heeft een wettelijke aansprakelijkheidsdekking die geldig is gedurende de hele rit en voor alle bestuurders die het voertuig gedurende die rit zullen besturen.
 • Ondergetekenden begrijpen dat Via Flaminia bemiddelt bij het transport van de auto’s en deelnemers en dat Via Flaminia op geen enkele manier aansprakelijk is voor vertragingen, annuleringen of schade die tijdens het transport optreedt.

On the road

Privacy Statement

 • Algemene informatieVia Flaminia B.V. is in 1998 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34140031.

  Via Flaminia kan niet functioneren zonder (persoons-)gegevens. Het gaat uitsluitend om (persoons-)gegevens die nodig zijn voor bereiken van het doel van Via Flaminia. Op Via Flaminia rust de verplichting om deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. In dit Privacy Statement is op hoofdlijnen beschreven wat wij daarvoor doen.

   
  oo
  Verzamelen van persoonsgegevens

  Alle gegevens worden uitsluitend vrijwillig verstrekt door bezoekers van de website en door haar leden. Dit kan plaatsvinden via de inschrijfformulieren op de website, via het algemene contactformulier op de website of in een email of schriftelijk bericht aan Via Flaminia B.V.. Via Flaminia gebruikt geen (persoons-)gegevens die zijn verzameld uit andere bronnen.

  Op de website zijn verschillende invulformulieren beschikbaar. De daarin gevraagde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe het formulier dient. Dit doel staat op het formulier vermeld.

  Bij het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waren al veel gegevens in het bezit van Via Flaminia. Deze gegevens zijn vrijwillig verstrekt en het doel waarvoor ze worden gebruikt - de activiteiten van Via Flaminia - is bekend bij de verstrekkers.

   

  Doel van gegevens

  Via Flaminia kan de gegevens die worden verstrekt gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Het organiseren van evenementen van Via Flaminia. Tot evenementen worden gerekend ritten, wedstrijden, bijeenkomsten, voorlichtingen, cursussen, opleidingen, beurzen e.d.
  • Het maken van deelnemerslijsten ten behoeve van een evenement van Via Flaminia
  • Het publiceren van resultaten behaald tijdens de evenementen van Via Flaminia
  • Het versturen van nieuwsbrieven van Via Flaminia.
  • Het innen van de inschrijfgelden en verzenden van facturen.
  • Het (incidenteel) versturen van andere berichten of e-mails die betrekking hebben op een individueel deelnemer of kleinere groep van deelnemers.
  • Het genereren van managementinformatie voor de bestuurlijke werkzaamheden van Via Flaminia.
  • Het aanleggen en bijhouden van een historisch archief van Via Flaminia

  Gegevens verstrekken aan derden

  Gegevens die door een deelnemer aan Via Flaminia zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

  • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  • NAW bestanden aan de drukker voor het versturen van een gedrukt medium.
  • NAW bestanden aan partijen die essentieel zijn voor het kunnen organiseren van evenementen zoals dienstverleners in de horeca, ticketbureaus e.d.
  • NAW gegevens aan dienstverleners die worden ingeschakeld ter ondersteuning van het de werkzaamheden van Via Flaminia B.V. en door Via Flaminia aangestelde functionarissen, zoals een bank, een administratiekantoor of een accountant.
  • Gegevens over voertuigen aan partijen waarmee Via Flaminia een relatie heeft, zoals b.v. de FEHAC.

   

  Aanpassing van ledengegevens

  Een deelnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid om zelf de verstrekte gegevens te wijzigen door middel van het algemene contactformulier op de website of via een email of een schriftelijk bericht aan Via Flaminia B.V.. Op andere wijze doorgegeven wijzigingen (b.v. telefonisch, d.m.v. berichtenapps, via social media) zullen niet worden verwerkt. Via het algemene contactformulier op de website of een schriftelijk verzoek aan Via Flaminia B.V. heeft een deelnemer te allen tijde de mogelijkheid de opgeslagen gegevens op te vragen.

   

  Bewaren van gegevens

  Via Flaminia beheert een historisch archief met gegevens over Via Flaminia en haar activiteiten (b.v. deelnemerslijsten aan ritten en rally’s). Dit archief is bedoeld voor het vastleggen van de geschiedenis van Via Flaminia en draagt in belangrijke mate bij aan het doel van Via Flaminia. In beginsel worden deze gegevens voor onbeperkte tijd bewaard.

  Desgevraagd kan een deelnemer door middel van het algemene contactformulier op de website, via een email of een schriftelijk bericht aan Via Flaminia B.V. verzoeken om gegevens te verwijderen. Via Flaminia zal dit in een redelijke termijn en naar vermogen doen. Een verzoek tot het verwijderen van alle gegevens betekent dat Via Flaminia de deelnemer niet meer is op genomen in de historische overzichten en dat Via Flaminia de deelnemer niet meer kan informeren over toekomstige activiteiten. De deelnemerslijsten en andere overzichten met gegevens die in het verleden zijn gepubliceerd en verspreid, m.n. in hardcopy, vallen buiten de invloedssfeer van Via Flaminia.

   

  Beheer website

  Deze website staat onder beheer van Via Flaminia. De website maakt gebruik van (functionele) cookies.

   

  Beveiliging

  De gegevens die een verenigingslid aan Via Flaminia heeft verstrekt, worden in een fysiek en digitaal beveiligde omgeving opgeslagen (de deelnemersadministratie). Deze gegevens worden zowel in digitale vorm als in hardcopy opgeslagen. De gegevens die uit de ledenadministratie worden verzamelt voor de hierboven genoemde doeleinden worden met de grootste zorgvuldigheid gebruikt.  Als de gegevens digitaal worden verwerkt op ICT-apparatuur dan is deze met gangbare en up-to-date anti-virus software beveiligd. Gegevens op papier worden eveneens op een veilige manier opgeslagen en gebruikt. De uit de deelnemersadministratie verstrekte gegevens bevatten vertrouwelijke gegevens en worden vernietigd zodra deze geen waarde meer hebben voor het gebruiksdoel.

   


   

  Datalekken

  Bij het opslaan en verwerken van gegevens kan het ondanks de betrachte zorgvuldigheid voorkomen dat gegevens verloren gaan of in handen komen van anderen. Een dergelijk datalek kan niet volledig worden uitgesloten. Als een datalek wordt vermoed of vastgesteld zal Via Flaminia direct een onderzoek starten om de impact van het datalek te kunnen bepalen en worden passende maatregelen getroffen om schadelijke gevolgen te beperken. In voorkomend geval zal de Autoriteit Persoonsgegevens worden geïnformeerd.

   

  Vragen
  Bezoekers van deze website en leden kunnen met vragen over ons Privacy Statement terecht bij Via Flaminia door gebruik te maken met het op deze site beschikbare algemene contactformulier of door een schriftelijke vraag aan Via Flaminia.

   

  Wijzigingen

  Het Privacy Statement is beschikbaar op de website en kan desgevraagd in hardcopy worden verstrekt aan deelnemers. Via Flaminia is gerechtigd de inhoud van het Privacy Statement te wijzigen.